Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN 2022

Allmänt

Föreningen hade vid utgången av säsongen 2021 totalt ca 260 licenserade idrottare

och ca. 25 aktiva tränare. Antalet idrottare är något lägre än säsongen innan och framför

allt deltagandet i de yngsta grupperna är lägre än då antalet licenser var som högst. Detta kan till en del i år bero på de svårigheter som Covid-19 situationen i landet medförde och är något som behöver följas upp.

Föreningen strävar till att aktivt synas i såväl traditionell som på social media, samt även i övrigt på webben. Samarbetet med lokala medier är gott och vi strävar till att så skall vara fallet även i fortsättningen. Föreningens hemsida används aktivt både som allmän

informationskanal och som källa för resultat, statistik etc.

Samarbetet med distriktet, regionen och förbunden bör bibehållas på god nivå och kan

ytterligare fördjupas i t.ex. utbildnings- och träningsfrågor.

Föreningen eftersträvar ett gott samarbete med närliggande föreningar såväl inom egen

som andra idrottsformer. Det sistnämnda är av stor vikt eftersom antalet träningsturer vid stadens anläggningar är begränsat. Tränings- och tävlingssamarbete över föreningsgränserna används så långt det är möjligt och motiverat.

Ekonomi

Styrelsen ansvarar för en kontinuerlig balans i föreningens ekonomi samt för att en

kontinuerlig betalningsberedskap upprätthålls.

Föreningen har en deltidsanställd träningschef samt en likaså deltidsanställd

knattekoordinator/informatör. För tillfället utreds dessutom möjligheterna att för några timmar/vecka anställa en person för olika ”projektliknande” arbeten. Till övriga delar eftersträvas möjligast effektiv och klar fördelning av uppgifterna mellan de föreningsaktiva, för att undvika att arbetsbördan på enskilda personer blir för stor.

Föreningen avser under följande verksamhetsår kunna stå för tävlings- och

lägerkostnader för idrottare och tränare på ett ännu effektivare sätt än tidigare, samtidigt som vi strävar till att hålla verksamhetsavgifterna på en överkomlig nivå.

För att säkerställa ovannämnda bör vi aktivt söka nya samarbetspartners, samt även arbeta för att upprätthålla det goda förhållande vi har till nu befintliga finansiärer.

Satsningen på goda inkomstkällor, som t.ex. Ärevarvet, fortsätter.

Föreningen uppdaterade under den gångna säsongen sitt sortiment av Adidas-utrustning.

Utrustningen bör aktivt marknadsföras till de föreningsaktiva.

Träningsverksamhet

Sommartid sker träningen i första hand på Ekenäs centrumplan och Karis

centralidrottsplan. Träningar kan också hållas på andra arenor för, och i samarbete med,

andra föreningar.

Under vinterhalvåret används aktivt stadens idrottshallar och gymnastiksalar, men

tillgången till dessa är begränsad. Därför fortsätter den intensifierade användningen av

Kisakeskus som träningsplats under vinterhalvåret, då vi kontinuerligt kommer att ha tre

vardagkvällar tillgängliga under perioden november-april.

Under säsongen ordnas föreningsläger på Kisakeskus och ett i Pajulahti om Covid-19 situationen medger. För att stärka känslan av samhörighet och föreningsanda arrangeras dessutom ett antal endags-läger i Kisakeskus. Målsättningen är bland annat att de unga idrottarna i Karis resp. Ekenäs ska lära känna varandra bättre. Utöver detta deltar föreningens idrottare och tränare i distriktets och förbundens läger.

Ett sedan tidigare lyckat samarbete med kraftklubben KK Eken kommer att intensifieras genom Ekens flytt till större och mer ändamålsenliga utrymmen. I de nya utrymmena finns mera plats för våra idrottare att styrketräna, också i ett större antal än tidigare, utan att det inskränker på KK Ekens egen verksamhet. I gengäld deltar föreningen i viss mån i kostnader för iståndsättande av salen.

Satsningen på gren- och grengruppsvisa träningsgrupper för de äldre F/P-idrottarna har

visat sig vara mycket lyckad och denna fortsätter enligt liknande modell som tidigare.

Överlag betonas och uppmuntras till träning i grupp.

Även denna säsong erbjuds möjligheten för alla idrottare i åldern -07 födda och äldre att anlita en personlig tränare som ytterligare skall öka träningsmotivationen genom individuella framsteg och därmed innebära fortsatt utövande även som äldre idrottare i framtiden.

Upprätthållandet av kvaliteten på träningarna kräver en ständig förnyelse av

träningsutrustningen. Det ekonomiska ansvaret för detta faller i praktiken helt på

föreningen. Även rekryteringen av nya tränare är en fortgående process.

Fortsatta satsningar bör göras för att öka antalet utövare i de yngre klasserna och

för att uppmuntra dem till att även delta i tävlingar. Den traditionella Friidrottsskolan är

ett led i detta, men även nya modeller som deltagande i skolornas aktivitets- och

sportdagar, vilka förverkligades under det gångna året då Covid-19 situationen medgav, bör upprepas då dessa visade bära frukt i form av rekrytering av nya idrottare.

Under de inkommande tre åren görs en betydande satsning på mental coachning för de äldre juniorerna, deras tränare och föräldrar. Genom en serie föreläsningar, övningar och personliga samtal görs en viktig insats för idrottarnas allmänna välmående och deras självkännedom. Detta kommer garanterat att påverka idrottarnas prestationer på ett positivt sätt. Projektet möjliggörs tack vare ett kännbart ekonomiskt stöd från Karis IK.

Tävlingsverksamhet

IF Raseborg har profilerat sig som en aktiv tävlingsarrangör och detta önskar vi vara

även i fortsättningen. Allt detta förutsätter att tävlingsarenorna och utrustningen håller en sådan nivå att tävlingar kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Härvid spelar naturligtvis Raseborgs stad en viktig roll.

Under år 2022 är föreningens största arrangemang föreningscupens B-final som vi arranger 3.9.2022.

Föreningens avser utöver det även under säsongen 2022 stå värd för en rad andra tävlingar, bland annat öppna klubbmästerskap för 2007-2014 födda och föreningstävlingar för 2015-2016 födda. Klubbmästerskapen i terränglöpning ordnas igen i samband med Spring Cup.

Även i övrigt strävar vi till att våra idrottare deltar möjligast aktivt i olika NÅID/region- och SFI-mästerskap samt i FM-tävlingar. Lagtävlingar som Föreningscup och olika stafetter har hög prioritet.

Målsättningen är att föreningen i föreningsklassificeringen skall placera sig bland de 25 bästa föreningarna i landet. Samtidigt strävar föreningen även till att förbättra sin placering i Nuorisotoimintakilpailu under den kommande säsongen.

Utbildning

IF Raseborg har under de senaste åren mycket aktivt utbildat såväl tränare som

funktionärer. Föreningen har i dagens läge således en funktionärskår där man själv

har utbildade personer för i praktiken alla centrala poster. Likaså har så gott som alla

aktiva tränare genomgått minst Barnledar- eller Föreningstränarutbildningen.

Med tanke på kommande tävlingsevenemang bör dock utbildningen av funktionärer

på olika nivåer fortgå.

Ännu viktigare är rekryteringen av nya tränare. Varje år borde 2-3 st nya, aktiva tränare fås med i föreningens arbete för att garantera att verksamheten kan fortsätta på nuvarande nivå. Samtliga föreningsaktivas insatser behövs i rekryteringsarbetet och särskilt då Barnledarutbildningar ordnas bör vi sträva till att ha deltagare i kurserna.

Samtidigt uppmuntras nu aktiva tränare till att möjligast aktivt delta i olika former av

special- och fortbildningstillfällen via seminarier och motsvarande.

Föreningen står för alla kostander för utbildning som är direkt förknippad med den

konkreta föreningsverksamheten.

Styrelsen för IF Raseborg