Fairplay

IF RASEBORG

Mål för friidrottsverksamheten  för juniorer födda 2000-2009 inom IF Raseborg
Föreningens träningsverksamhet bygger på fungerande träningsgrupper. Gemensamt ledda träningar för olika åldersgrupper ordnas året om. Vi godkänner att idrottaren samtidigt med friidrotten också idkar övriga idrottsgrenar.

Träningen baserar sig under ungdomsåldern på mångsidig träningsuppläggning. Specialisering till en viss gren sker beroende på idrottarens egenskaper vid 13-17 års ålder. Föreningens mål är att idrottaren med beaktande av hans/ hennes begåvning och förmåga, skall  trivas inom vår förening, utvecklas i sin egen takt, på sin egen nivå, och nå så högt som möjligt under idrottskarriären. Träningen är en långsiktig process. Vi strävar inte efter åldersklasstoppar utan strävar till att organisera träningen så att idrottaren ges möjligheter att nå framgångar i vuxen ålder.

Verksamheten bygger på högklassig träning. IF Raseborg strävar till att tränarna på alla nivåer får bra utbildning. Varje tränare bör veta vad och hur man skall träna i olika åldrar.  IF Raseborgs målsättning är att genom utbildning, träning och fostran få fram goda friidrottare och ansvarskännande medborgare. Målsättningen är även att lägga grund för en sund sysselsättning för  barn och ungdomar i Raseborg.

Målsättning för verksamheten:
1. Öka informationen om friidrotten i lokalsamhället (skolorna) och en aktiv  rekrytering av unga friidrottare.
2. Aktivera föräldrarna inom föreningen.
3. Bevara och förstärka känslan av samhörighet.
4. Sträva  efter ett sportsligt uppträdande i alla situationer.
5. Sträva till att alla inom föreningen tar  hänsyn till varandra.
6. Alla idrottar, motionerar eller deltar i föreningens verksamheten utifrån sina egna förutsättningar.
7. Hänsyn och hederlighet betonas i föreningens verksamhet.

Betoningen av hänsyn innebär bland annat att varje individ – barn, ungdom och vuxen – skall respekteras för den han/hon är. Tolerans är en ledstjärna i föreningens verksamhet. Ingen form av mobbning är godkänd. Hänsyn innebär även att såväl vuxna som barn bemöter varandra hänsynsfullt och respektfullt, kommer i tid till träningar och tävlingar och uppmuntrar varandra till goda prestationer.

Det är viktigt att barnen  lär sig att respektera varandra. Därför är det även viktigt att tränare och ledare inom föreningen tar sitt vuxenansvar. Ett sådant ansvar innebär till exempel att man genast ingriper om man upptäcker att barnen uppträder olämpligt mot varandra. Ledare skall alltid uppträda med stor respekt för de barn och ungdomar de leder. Inom IF Raseborg upplever vi inte att det är nödvändigt att skapa en stor kontrollapparat för att upptäcka och stävja olämpligt beteende, men såvida någon form av olämpligt beteende hos ledare, eller barn, upptäcks finns det skäl att kontakta föreningens ledning, i första hand koordinatorn för juniorverksamheten och verksamhetsledaren.

I verksamheten utgår tränarna från att alla barnen deltar i verksamheten på det sätt som tränarna för gruppen planerat. Under träning och tävlingsituationer gör alla sitt bästa och följer de direktiv som tränarna för gruppen ger. Om något barn på träningar, eller tävlingar,uppför sig på ett olämpligt sätt, kontaktar tränarna föräldrarna för att diskutera fortsatt verksamhet.

Den stora målsättningen är att  IF Raseborg skall vara en förening med en stark sammanhållning, en förening där alla är stolta över att vara orange-svarta IF Raseborgare.

*************************************************************************

IF RASEBORG

IF Raseborgin yleisurheilutoiminnan tavoitteet ikäryhmissä 2000-2009
Toimivat harjoitusryhmät ovat seuran valmennus- ja harjoitustoiminnan perusta. Ohjattua harjoitustoimintaa eri ikäryhmille järjestetään vuoden ympäri. Urheilijoita kannustetaan kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja yleisurheilun lisäksi.

Harjoittelu perustuu monipuolisuuteen. Erikoistuminen tiettyyn lajiin/tiettyihin lajeihin tapahtuu urheilijan ominaisuuksista riippuen n. 13-17-vuoden iässä. Seuran tavoitteena on, että kaikki urheilijat viihtyvät seuratoiminnassa, saavat kehittyä omaan tahtiinsa omalle tasolleen ja päästä niin pitkälle kuin mahdollista omalla urheilu-urallaan. Harjoitteleminen ja urheilijaksi kasvaminen on pitkä prosessi. Seurassa pyritään luomaan pohjaa sille, että mahdollisimman monella urheilijalla olisi mahdollisuus menestyä aikuisena.

Toiminta perustuu korkeatasoiseen valmennustoimintaan. Seurassa pyritään siihen, että kaikilla valmennustoiminnassa mukana olevilla valmentajilla on riittävä koulutus. Jokaisen valmentajan pitää tietää mitä ja miten eri ikäkausina harjoitellaan. IF Raseborgin tavoitteena on, että valmennustoiminta tukee paitsi kasvua yleisurheilijaksi, myös kasvua vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi. Lisäksi aktiivisen harjoitustoiminnan avulla pyritään tarjoamaan Raaseporin lapsille ja nuorille liikunnallisia ajanvietemahdollisuuksia.

Toiminnan tavoitteet:
1. Yleisurheilutietoutta lisätään paikallistasolla (esim. koulut) ja uusia nuoria harrastajia rekrytoidaan aktiivisesti.
2. Vanhempia kannustetaan mukaan seuratoimintaan.
3. Yhteenkuuluvuudentunnetta seuratoimintaan osallistuvien välillä vahvistetaan.
4. Urheilulliseen käyttäytymiseen kannustetaan kaikissa tilanteissa.
5. Toisten huomioonottamiseen kannustetaan kaikissa tilanteissa.
6. Kaikki urheilevat, kuntoilevat tai muuten osallistuvat seuratoimintaan omien edellytystensä mukaan.
7. Seuratoiminta perustuu toisten kunnioittamiseen ja rehellisyyteen.

On tärkeää, että lapset oppivat arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan. Toisten kunnioittaminen tarkoittaa mm. sitä, että jokainen yksilö – lapsi, nuori tai aikuinen – hyväksytään sellaisena kuin hän on. Minkäänlaista toisten kiusaamista tai vahingoittamista ei hyväksytä. Toisten huomioonottaminen tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että harjoituksiin ja kilpailuihin saavutaan ajoissa ja sekä harjoituksissa että kilpailuissa kannustetaan omia seurakavereita hyviin suorituksiin.

On tärkeää, että seuratoiminnassa mukanaolevat aikuiset puuttuvat välittömästi toisia vahingoittavaan toimintaan. Yhtä tärkeää on se, että valmentajat ja ohjaajat kohtelevat omia ohjattaviaan kunnioittavasti. Toistuvasta toisia vahingoittavasta toiminnasta (joko lapsen tai aikuisen) on syytä ilmoittaa seurajohdolle, ensisijaisesti junioritoiminnan koordinaattorille tai toiminnanjohtajalle.

Seuran valmentajat ja ohjaajat edellyttävät, että kaikki seuran harjoitustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret tekevät parhaansa ja noudattavat niitä ohjeita ja sääntöjä, joita ryhmän valmentajat ja ohjaajat antavat sekä harjoituksissa että kilpailutilanteissa. Jos joku lapsi tai nuori käyttäytyy toistuvasti ohjeiden vastaisesti, valmentaja ja lapsen vanhemmat miettivät yhdessä, miten ohjeiden vastaiseen käyttäytymiseen puututaan.

IF Raseborgin päätavoite on olla seura, jossa vallitsee voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja jossa kaikki voivat olla ylpeitä oranssimustia IF Raseborgilaisia.