Fairplay

Mål för friidrottsverksamheten  för 15-åringar och yngre inom IF Raseborg
Föreningens träningsverksamhet bygger på fungerande träningsgrupper. Gemensamt ledda träningar för olika åldersgrupper ordnas året om. Vi godkänner att idrottaren samtidigt med friidrotten också idkar övriga idrottsgrenar.

Träningen baserar sig under ungdomsåldern på mångsidig träningsuppläggning. Specialisering till en viss gren sker beroende på idrottarens egenskaper vid 13-17 års ålder. Föreningens mål är att idrottaren med beaktande av hans/ hennes begåvning och förmåga skall  trivas inom vår förening, utvecklas i sin egen takt, på sin egen nivå, och nå så högt som möjligt under idrottskarriären. Träningen är en långsiktig process. Vi strävar inte efter åldersklasstoppar utan strävar till att organisera träningen så att idrottaren ges möjligheter att nå framgångar i vuxen ålder.

Verksamheten bygger på högklassig träning. IF Raseborg strävar till att tränarna på alla nivåer får bra utbildning. Varje tränare bör veta vad och hur man skall träna i olika åldrar.  IF Raseborgs målsättning är att genom utbildning, träning och fostran få fram goda friidrottare och ansvarskännande medborgare. Målsättningen är även att lägga grund för en sund sysselsättning för  barn och ungdomar i Raseborg.

Målsättning för verksamheten:
1. Öka informationen om friidrotten i lokalsamhället (skolorna) och en aktiv  rekrytering av unga friidrottare.
2. Aktivera föräldrarna inom föreningen.
3. Bevara och förstärka känslan av samhörighet.
4. Sträva  efter ett sportsligt uppträdande i alla situationer.
5. Sträva till att alla inom föreningen tar  hänsyn till varandra.
6. Alla idrottar, motionerar eller deltar i föreningens verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.
7. Hänsyn och hederlighet betonas i föreningens verksamhet.

Betoningen av hänsyn innebär bland annat att varje individ – barn, ungdom och vuxen – skall respekteras för den han/hon är. Tolerans är en ledstjärna i föreningens verksamhet. Ingen form av mobbning är godkänd. Hänsyn innebär även att såväl vuxna som barn bemöter varandra hänsynsfullt och respektfullt, kommer i tid till träningar och tävlingar och uppmuntrar varandra till goda prestationer.

Det är viktigt att barnen  lär sig att respektera varandra. Därför är det även viktigt att tränare och ledare inom föreningen tar sitt vuxenansvar. Ett sådant ansvar innebär till exempel att man genast ingriper om man upptäcker att barnen uppträder olämpligt mot varandra. Ledare skall alltid uppträda med stor respekt för de barn och ungdomar de leder. Inom IF Raseborg upplever vi inte att det är nödvändigt att skapa en stor kontrollapparat för att upptäcka och stävja olämpligt beteende, men såvida någon form av olämpligt beteende hos ledare, eller barn, upptäcks finns det skäl att kontakta föreningens ledning, i första hand koordinatorn för juniorverksamheten och verksamhetsledaren.

I verksamheten utgår tränarna från att alla barn deltar i verksamheten på det sätt som tränarna för gruppen planerat. Under träning och tävlingsituationer gör alla sitt bästa och följer de direktiv som tränarna för gruppen ger. Om något barn på träningar eller tävlingar uppför sig på ett olämpligt sätt kontaktar tränarna föräldrarna för att diskutera fortsatt verksamhet.

Den stora målsättningen är att  IF Raseborg skall vara en förening med en stark sammanhållning, en förening där alla är stolta över att vara orange-svarta IF Raseborgare.