Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019

Allmänt

Föreningen hade vid utgången av säsongen 2018 totalt över 300 licensierade idrottare och
över 30 aktiva tränare. Den negativa trenden gällande licenser bröts under den gångna
säsongen, då en liten uppgång i antalet utövare igen kunde noteras. De nu aktiva
idrottarna deltar också i medeltal aktivare i verksamheten jämfört med då antalet licenser
var som högst.
Föreningen strävar till att aktivt synas i media och på webben. Samarbetet med lokala
media är gott och vi strävar till att så skall vara fallet även i fortsättningen. Föreningen
har under den gångna säsongen öppnat en nya hemsida och användningen av den som
informationskanal intensifieras under det kommande verksamhetsåret. Föreningen
strävar även till en aktivare användning av sina konton på sociala media.
Samarbetet med distriktet, regionen och förbunden bör bibehållas på god nivå och kan
ytterligare fördjupas i t.ex. utbildnings- och träningsfrågor.
Föreningen eftersträvar ett gott samarbete med närliggande föreningar såväl inom egen
som andra idrottsformer. Tränings- och tävlingssamarbete över föreningsgränserna
används så långt det är möjligt och motiverat.

Ekonomi

Styrelsen ansvarar för en kontinuerlig balans i föreningens ekonomi samt för att en
kontinuerlig betalningsberedskap upprätthålls.
Verksamhetsledarens arbetsförhållande upphörde under den gångna säsongen och
föreningen har på deltid anställt en träningschef samt en person med ansvar för F/P-
verksamheten samt för information. Till övriga delar eftersträvas möjligast effektiv
och klar fördelning av uppgifterna, för att undvika att arbetsbördan på enskilda personer
blir för stor.
Föreningen avser även under följande verksamhetsår kunna stå för tävlings- och
lägerkostnader för idrottare och tränare på samma grunder som hittills, samtidigt som vi strävar till att hålla verksamhetsavgifterna på en överkomlig nivå.
För att säkerställa ovannämnda bör vi aktivt söka nya samarbetspartners, samt även arbeta för att upprätthålla det goda förhållande vi har till nu befintliga finansiärer.
Satsningen på goda inkomstkällor, som t.ex. Ärevarvet, fortsätter.
Rekryteringen av understödande personmedlemmar kan ytterligare intensifieras.
Föreningens sortiment av Adidas-kläder förnyas i sin helhet, vilket åtminstone
temporärt belastar ekonomin. Strävan är att i fortsättningen tillhandahålla ett betydligt
mindre eget lager av utrustningen än tidigare.

Träningsverksamhet

Sommartid sker träningen i första hand på Ekenäs centrumplan och Karis central-
idrottsplan. Träningar kan också hållas på andra arenor för och i samarbete med andra
föreningar.
Under vinterhalvåret används aktivt stadens idrottshallar och gymnastiksalar, men
tillgången till dessa är begränsad. Därför fortsätter den intensifierade användningen av Kisakeskus som träningsplats under vinterhalvåret, då vi kontinuerligt kommer att ha
tre vardagkvällar tillgängliga under perioden november-april.
Under säsongen ordnas två föreningsläger på Kisakeskus och ett i Pajulahti. Även
Solvalla utreds som möjlig lägerplats. Utöver detta deltar föreningens idrottare och
tränare i distriktets och förbundens läger. Satsningen på gren- och grengruppsvisa
träningsgrupper för de äldre F/P-idrottarna har visat sig vara mycket lyckad och
denna fortsätter enligt liknande modell som tidigare.
Upprätthållandet av kvaliteten på träningarna kräver en ständig förnyelse av tränings-
utrustningen. Det ekonomiska ansvaret för detta faller i praktiken helt på föreningen.
Även om antalet licensidrottare steg under den gångna säsongen, bör fortsatta
satsningar göras för att öka antalet utövare i de yngre klasserna. Den traditionella
Friidrottsskolan är ett led i detta, men även nya modeller som skolturnén och
sportdagen, vilka förverkligades under det gångna året, kan aktualiseras.
Sommarmotion för vuxna ordnades första gången under den gångna säsongen och
Raseborgs stad har visat intresse för samarbete kring en fortsättning för detta.

Tävlingsverksamhet

Föreningens strävar även i fortsättningen till att vara en aktiv tävlingsarrangör. Detta
förutsätter att tävlingsarenorna och utrustningen håller en sådan nivå att tävlingar kan
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Föreningen fyller under det kommande året 10 år
och detta uppmärksammas i samband med olika evenemang som ordnas.
Den kommande säsongens viktigaste evenemang blir SFI-mästerskapen för H/D,
H/D17 och F/P15, som preliminärt ordnas i början av juli. Tävlingen ordnas i
tillämpliga delar enligt samma modell som FM 2017 och väntas härvid samla
uppemot 400 deltagare. Föreningen beviljades inte en deltävling i Tähtikisat-serien
för den kommande säsongen, men avsikten är att en nationell tävling ordnas istället
enligt i stort sett samma upplägg.
Den preliminära evenemangskalendern ser ut enligt följande:

17.3 Junior Indoors; Karis
16.4 Spring Cup; Karis
21.5 + 23.5 Ärevarvet; Karis + Ekenäs
16.6 nationell tävling H/D; Karis
6-7.7 SFIM; Karis
25.7 Junior Games; Karis

Därtill ordnas ytterligare sex klubbmästerskapskvällar för 2004-2011 födda och tre Silja Line Seurakisat för 2012-2014 födda, vilket för sistnämnda ålderskategori innebär en
tävling mera än senaste år. Klubbmästerskapen i terränglöpning ordnas igen i samband med Spring Cup. Huruvida föreningen står värd för eventuella distrikts- eller region-
mästerskap klarnar senare.
Även i övrigt strävar vi till att våra idrottare deltar möjligast aktivt i olika NÅID/region- och SFI-mästerskap och i FM-tävlingar. Lagtävlingar som Seuracup, SFI-serien och olika
stafetter har hög prioritet.
Målsättningen är att föreningen i föreningsklassificeringen skall återta sin plats i Superligan, d.v.s. placera sig bland de 20 (21. plats 2018) bästa föreningarna i landet. Samtidigt strävar föreningen även till att förbättra sin placering (19. plats 2018) i
Nuorisotoimintakilpailu under den kommande säsongen.

Utbildning

Med tanke på SFIM kommer ett antal Steg II och Steg III funktionärsutbildningar
att ordnas under vintern och våren. Utbildning av funktionärer för olika specialfunktioner
ordnas enligt behov. Ett gemensamt utbildningstillfälle för hela funktionärskåren
ordnas på Lärkkulla i maj.
Rekrytering och utbildning av tränare är en ständigt fortgående process. SFI:s
Föreningstränarutbildning som ordnas i Kisakeskus under vintern finns högt på
agendan och där är målsättningen att föreningen kan delta med en handfull deltagare.
Även vid följande Barnledarutbildning strävar vi till att ha möjligast många deltagare
med. Alla tränare uppmuntras också att delta i olika former av special- och fortbildning
via seminarier och motsvarande, vilket är speciellt viktigt gällande längre hunna tränare.

Styrelsen för IF Raseborg