Föreningsfilosofi

IF RASEBORG – TRÄNINGSFILOSOFI

1. Allmänt

IF Raseborg strävar till att inom sitt verksamhetsområde betjäna alla – oberoende av kön, ålder, etnisk härkomst etc. – som är intresserade av friidrott i någon form. Föreningen erbjuder verksamhet för barn och unga, toppinriktad verksamhet som strävar till framgång på nationell och internationell nivå samt även motionsinriktad verksamhet för vuxna. På detta sätt vill vi ge möjligast många en meningsfull fritidsverksamhet, lära ut gemenskap och sociala färdigheter samt ge en möjlighet att uppleva glädjen att få utöva en mångsidig idrottsform.

Föreningens huvudspråk är svenska, men verksamheten i sig är tvåspråkig. Till alla som deltar i föreningens verksamhet skaffas den obligatoriska friidrottslicensen, som innehåller bl.a. försäkring.

2. Principer för träningsverksamheten

I träningsverksamheten betonas mångsidig träning i grupp. Gruppernas sammansättning baserar sig i de yngre åldersklasserna på födelseår, men i ett senare skede sker indelningen huvudsakligen enligt grengrupp (sprint o. häck, medel- och långdistans, hopp eller kast). Detta innebär i praktiken således att samma knatte-/juniortränare inte följer träningsgruppen längre än 3-4 år.

I de yngre åldersklasserna är träningen mångkampsbetonad och specialiseringen sker först i 14-17 års ålder. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda kvalitativ, högklassig och progressiv träning som leds av utbildade tränare i alla åldersklasser. Från ca.15 års ålder ska de idrottare som så vill kunna få en personlig tränare.

Tränarnas insatser i föreningen värdesätts och tränarna uppmuntras och stöds i att fortbilda sig. Föreningen ordnar även intern tränarskolning.

3. Verksamhet för barn (5-13 år)

IF Raseborg ordnar verksamhet för 5-åringar och äldre och denna försiggår året runt. Den ordinarie verksamheten ordnas i såväl Ekenäs som i Karis och i träningen följs principerna om barnets fysiologiska och mentala utveckling.

Det huvudsakliga upplägget för basträningarna är följande:
* 5-7-åringar 1 ledd träning/vecka à 1 h
* 8-9-åringar 2 ledda träningar/vecka à 1 h
* 10-13-åringar 2-3 ledda träningar/vecka à 1,5 h
Utöver detta erbjuds de (10-åringar och äldre) som så önskar möjlighet även till andra träningstillfällen. Detta sker dels via allmänna träningar och dels via träningar inom någon av grengrupperna. På detta sätt ges deltagarna möjlighet till mera individuell handledning i grenar som de är speciellt intresserade av. För att kunna delta i dessa extra träningar bör man även delta i de ordinarie träningarna.

För 7-åringar och äldre ordnas tre föreningsläger/år. Utöver det rent idrottsliga fyller lägren en viktig social och pedagogisk funktion, då barnen t.ex. lär sig hålla tider, ansvara för sig själv och sin egen utrustning samt fungera i grupp. I dessa åldersklasser uppmuntras även till en sund tävlingsverksamhet.

Vid sidan av föreningens läger erbjuds dessutom 12-13-åringar möjlighet att delta i distriktets läger.

Under försommaren ordnar föreningen även en friidrottsskola under dagtid.

4. Verksamhet för juniorer (14-19 år)

I denna ålder inriktas träningen inledningsvis mera på den grengrupp (sprinterlöpning, uthållighetslöpning, hopp, kast) och senare på den gren idrottaren är intresserad av. I denna ålder erbjuds också idrottarna en personlig tränare som ansvarar för idrottarens träningsupplägg. I dessa åldersgrupper fäst speciell vikt vid att erbjuda tillräckligt antal ledda träningstillfällen och att träningen inte blir glädjelös och ensidig.

Utgående från idrottarens intresse, målsättningar och ålder erbjuds för dessa juniorer ca. 3-9 ledda/programmerade träningar/vecka. Under vinterhalvåret sker 1-2 av dessa i Kisakeskus. Med beaktande av befintliga träningsfaciliteter sker teknikträning främst i Karis. Seriöst satsande idrottare uppmuntras även till att ansöka om deltagande i Raseborgs idrottsakademis verksamhet, vilket möjliggör 2-3 extra träningar/vecka.

För denna åldersklass ordnas ett föreningsläger/år. Utöver detta erbjuds idrottarna möjlighet att delta i distriktets läger (2 st/år) och/eller förbundets läger (3 st/år + utomlandsläger).

5. Verksamhet för vuxna (20 år och äldre)

Föreningen strävar till att på alla tänkbara sätt stöda de idrottare som fortsätter sin karriär även i vuxen ålder. Detta sker t.ex. via personliga tränare, ordnande av ändamålsenliga träningsutrymmen, rådgivning gällande sponsorering och läkartjänster/motsv. samt ekonomiskt stöd och utrustning. Det egentliga träningsupplägget fastslås utgående från respektive idrottares ambitionsnivå. Vuxna idrottare erbjuds, på samma sätt som juniorerna, möjlighet att delta i föreningens eget läger och förbundets läger.

Föreningens ordnar även motionsverksamhet för vuxna, där var och en kan delta oberoende av prestationsförmåga.

TÄVLINGSVERKSAMHET

Alla som deltar i föreningens verksamhet erbjuds möjlighet att tävla. Framför allt för barn betonas vikten av att jämföra med sig själv och sina egna resultat. Detta är viktigt att minnas eftersom barn utvecklas i väldigt olika takt.
Föreningen ordnar interna klubbmästerskap, där barn får lära sig tävla under bekanta och trygga förhållanden. Gällande externa tävlingar betonas distriktets F/P-dagar i olika former.
För F/P 14-15 ordnas också klubbmästerskap och för juniorer och vuxna betonas i övrigt deltagande i distrikts/regionmästerskap, SFI-mästerskap och FM. Lagtävlingar i form av olika stafetter, Vattenfall Cup och SFI-serien har hög prioritet i alla åldersklasser. Utöver detta tävlar respektive idrottare i enlighet med sin ambitionsnivå.
Föreningen strävar också till att själv aktivt ordna tävlingar på olika nivåer. På detta sätt erbjuds föreningens egna idrottare möjlighet även till högklassiga tävlingar på hemmaplan.

KVALITATIV VERKSAMHET

Föreningen strävar till att erbjuda möjligast högklassig verksamhet oberoende av på vilken nivå man tränar. För att säkerställa detta erbjuder vi tränare och ledare möjlighet till utbildning och fortbildning på alla nivåer. Utbildning kan ske internt eller t.ex. via olika idrottsorganisationer/förbund och idrottsinstitut.
Föreningen strävar också till att inom rimliga ramar tillhandahålla möjligast ändamålsenlig träningsutrustning och funktionella träningsutrymmen.