Minna Kyttälä omvaldes till IF Raseborgs ordförande

Föreningens årsmöte hölls söndagen 12.4 och där återvaldes Minna Kyttälätill föreningens ordförande. Till styrelsen valdes också Conny Karlsson(viceordförande), Citha Dahl(sekreterare), Tatjana Troberg-Heinonen (kassör) samt Roger Lönnberg. Till styrelsesuppleanter utsågs Mikael Kullberg och Marina Källberg. De inom parentes nämnda uppgifterna slogs fast på styrelsens konstituerande möte direkt efter årsmötet.
Årsmötet valde Leif Lindberg till föreningens verksamhetsgranskare ochBerndt Holmström till hans suppleant. Medlemsavgiften fastslogs till 25 €. Årsmötet godkände också förslaget om ändring av föreningens stadgar, vilket i detta fall berörde närmast övergång från årsmöte till separata vår- och höstmöten.
Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Bengt-Olof Svanbäck som plötsligt gick bort senaste vecka.